Direct naar: Linthorst EnergyWerken bij

Wij Maken Energie

Vanaf 2010 is Linthorst Techniek zich gaan toeleggen op het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. Hiervoor is een specifieke afdeling Wij Maken Energie* opgezet.

De innovatieve kennis die wij jarenlang hebben opgebouwd in de utiliteit zijn ons inziens zeer effectief toe te passen in de verduurzaming van de bestaande woningbouw.

De gedachte achter de naam Wij Maken Energie geeft ook helder weer dat wij het liefst werken in een model waar er gestreefd wordt naar lange termijn samenwerking.

Uitdaging bestaande bouw

De uitdaging in de energietransitie is het creëren van energie efficiënte techniek die de bestaande bouwvoorraad snel en met een goede business case kan verduurzamen cq van het gas af kan halen. Onze gebouwen worden veelal verwarmd met afgifte systemen op een hoog temperatuur niveau. In het overgrote deel van deze bebouwde omgeving is er ook behoefte aan warm tapwater.

Wij Maken Energie hanteert een Warmtepomp met een hoge temperatuur en hoog rendement. Hiermee bestaat de mogelijkheid om ‘nu’ minder rendabele maatregelen uit te stellen tot een natuurlijk investeringsmoment. Denk hierbij aan het aanpassen van het afgifte trajecten of verregaande isolerende maatregelen om over te gaan naar laag temperatuur verwarming.

Wij Maken Energie komt met een nieuwe Innovatieve Techniek en samenwerking waarmee collectieve woningbouw versneld van het gas af kan. En hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van Nederland. 

Innovatieve centrale opwekking

De ontwikkelde Hoog Temperatuur Warmtepomp ‘TT68’ is het hart van de  Wij Maken Energie technologie. De TT68 is een duurzaam collectief All Electric systeem dat warm tapwater en verwarmingswater op hoge temperaturen kan leveren.

De warmtepomp heeft een substantieel hogere efficiency dan conventionele warmtepompen en kan met dit goede rendement ook een hoog temperatuurniveau halen.  De techniek is All-Electric en gebaseerd op water-water warmtepomptechnologie waarbij altijd gewerkt wordt met een Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO).

Ofwel: Centraal gestookte gasketel  ERUIT en TT68 Warmtepomp erin. 

Ofwel: De mogelijkheid om van het Gas Af te gaan zonder dat de bewoner hier iets van merkt!

Uitgangspunten Wij Maken Energie
 • Uitgangspunt is dat er alleen wordt geïnvesteerd als er een sluitende business case is voor de bewoner.
 • Werk alleen met gezonde terugverdientijden en realistisch / conservatieve uitgangspunten.
 • Pas zoveel mogelijk “No regret” maatregelen toe.
 • Bescherm de belangen van de individuele huurder.
 • Houd koers op lange termijn fossielvrij.
Samenwerken

Samenwerken staat centraal bij Wij Maken Energie.  Uitgangspunten zijn hierbij:

 • Ontwerp, realisatie, beheer en garantie in één hand.
 • Integrale aanpak met bouwkundige en technische maatregelen.
 • Per casus wordt een uniek team samengesteld dat specifiek is afgestemd op het vraagstuk en wensen van de bewoners/opdrachtgever.

Voor het bouwkundig advies en realisatie werken wij graag samen met bestaande partner van de klant of gaan samen op zoek naar een passende partij.

Stap 1 – Klant intake

Op basis van onze ervaring met duurzaamheidstrajecten komen wij op drie belangrijke pijlers voor de vaststelling van de klantbehoefte:

 • Comfort: Bouwkundige staat en wensen t.a.v. isolatie/afgifte (het comfort in de woning).
 • Betaalbaarheid: Uitgangspunten t.a.v. woonlasten bewoners.
 • Toekomstbestendige infrastructuur: Wat zijn de wensen over de wijze van verduurzamen. 

Stap 2 – Quickscan haalbaarheidsanalyse

Op basis van minimale input wordt een QuickScan uitgevoerd (looptijd 1 week).

Hierbij wordt met name beoordeeld of aan de belangrijkste technische randvoorwaarden wordt voldaan om te werken met onze hoog temperatuur warmtepomp technologie als alternatieve warmtevoorziening (o.a. benodigd temperatuurniveau, of er een bron mogelijk is, etc). 

Stap 3 – Haalbaarheidsanalyse

Samen met de klant wordt bepaald hoe en wie betrokken wordt bij de haalbaarheidsanalyse en financiële business case opgesteld, waaronder de bewonersvertegenwoordiging en/of huidige partners. Het team wordt specifiek afgestemd op de individuele casus.

Stap 4 – Realisatie

Realisatie met door de klant geselecteerde partners (voor opwekkingsdeel ingevuld door WME).

Stap 5 – Prestatie monitoring en instandhouding

Waar gevraagd kan Wij Maken Energie de exploitatie verzorgen middels een ESCO.

De drie voordelen techniek ‘Wij Maken Energie’


1. Minder grote initiële investeringen in (of het uitvoeren van dergelijke investeringen op het moment dat het echt nodig is op basis van de meerjaren onderhoudsplanning):

Isolatie en/of verbeterde afgiftesysteem (alleen investeren als dit samenvalt met natuurlijke vervangingsprogramma’s). Ingrijpende investeringen op woningniveau zoals alternatieven van ‘verketelen’ of ‘luchtwarmtepomp per woning’.

2. Hoog rendement warmtepomp techniek – besparing op variabele lasten versus huidige gasrekening

3. Snelheid: De collectieve CV installatie kan eenvoudig worden vervangen door de TT68. Doordat er geen/minder ingrepen nodig zijn, is de woningvoorraad veel sneller van het gas af te halen.


Verduurzaming naar all-electric is op lange termijn goed voor de financiële business case aangezien de gasprijs verder stijgt en hiernaast een noodzakelijk is omdat het gasnetwerk wordt uitgefaseerd. Momenteel is er een business case bij verduurzaming vanaf 100 eenheden gestapelde bouw.

* Wij Maken Energie is per 1 september 2023 Linthorst Energy.